سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - Tuesday 19 January 2021

باتوجه به اطلاعیه مورخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۹هواشناسی خوزستان درخصوص :
ورودسامانه بارشی به استان ازاواسط وقت سه شنبه (روزجاری) تااواخرروزجمعه (۲لغایت ۵ اردیبهشت۹۹)؛نوع مخاطره:رگبارباران ورعد وبرق همراه باوزش بادمتوسط وتندبادلحظه‌ای ،احتمال ریزش تگرگ بصورت نقطه‌ای و مواج بودن خلیج فارس ؛منطقه اثر: مناطق مرتفع شمالی،شمال شرقی،شرقی ،جنوبی ،مناطق ساحلی وارتفاعات استان ودرسایرمناطق وخلیج فارس باشدت کمتر و باتوجه به ماهیت بارشهای بهاری انتظارافزایش بارش ها بصورت نقطه ای دریک منطقه واثرمخاطره :لغزندگی ، کاهش دیددرجاده ها وصاعقه
دستورفرماییدنسبت به :
-صدورپیش آگاهی،اتخاذ تمهیدات لازم واقدامات پیشگیرانه
-آماده‌باش نمودن بخشهای موردنیازواحدهای تابعه وبرقراری کشیک شبانه روزی
-اطلاع رسانی مستمرتوصیه های ایمنی(مانند:عدم تردد،توقف واسکان درحاشیه رودخانه ها،مسیلها،سیل بندها ،کانال ها،تاسیسات ومنابع آبی ،دامنه وپایین دست کوه هاومناطق مرتفع ،دره ها ،خط ساحلی دریا ومناطق با احتمال سقوط اجسام ،درختان وسازه های موقت وسایرمناطق درمعرض خطروقوع حوادث)به شهروندان بویژه روستاییان،کشاورزان،عشایر، بیماران،کودکان،سالمندان،دامداران، وساکنین مناطق مستعدوقوع حوادث غیرمترقبه
-توصیه به رانندگان جهت احتیاط لازم درتردد وهمراه داشتن تجهیزات موردنیاز
-بازدیدورصدمستمرتاسیسات ومنابع آبی ،سیل بندها،راهها و سایرمحل های موردنیاز واتخاذتدابیرلازم جهت عبورسیلاب احتمالی
-مسدودنمودن جاده های حادثه خیزتوسط دستگاههای مرتبط درصورت ضرورت طبق ضوابط
-اتخاذ تدابیرلازم جهت پیشگیری ازواردآمدن خسارت به بخشهای مختلف کشاورزی
-آماده به کارنمودن تجهیزات موردنیازجهت دفع سریع آبهای سطحی وفاضلاباتخاذتدابیرلازم جهت ترددشناورهای سبک وتفریحی طبق ضوابط
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثارحوادث احتمالی
اقدام وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند.
کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان