استاندار خوزستان صبح چهارشنبه از مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان تقدیر کرد.


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان