دوشنبه ۱۱ فرو ۱۳۹۹ - Monday 30 March 2020پیرواخطاریه واطلاعیه مورخ های ۲۸و ۲۹ بهمن ۹۸ این اداره کل وبا توجه به هشدارمجددسازمان مدیریت بحران کشور(اخطاریه مورخ ۲۹ بهمن ۹۸ هواشناسی کشور) درخصوص:
تشدید فعالیت سامانه بارشی وبارش باران ووزش بادشدیددرشمال خوزستان(حداکثر۱۵ تا۳۰ میلی متر) درروزچهارشنبه ۳۰بهمن ۹۸ وبارش برف وباران درارتفاعات شمال شرق خوزستان(حداکثر۳۰ تا ۵۰ میلی متر) وبارش باران گاهی رعدوبرق درخوزستان(حداکثر۴۰ تا۶۰میلی متر)واثرمخاطره :لغزندگی جاده های کوهستانی،کاهش دید،آبگرفتگی معابرشهری واختلال تردد درجاده های مواصلاتی،ذوب برف وبالاآمدن آب رودخانه ها
دستورفرماییدنسبت به:
-صدورهشدارمجدد، اتخاذ تمهیدات لازم واقدامات پیشگیرانه
-تداوم آماده‌باش واحدهای تابعه سطح استان وشهرستان ،
برقراری کشیک شبانه روزی ،حضوردرمحل فعالیت درمدت مذکور وعدم ترک محل خدمت بدون هماهنگی وکسب موافقت ستادپیشگیری،هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان
-اطلاع رسانی مستمرو ارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم انجام سفرهای غیرضروری وعدم تردد،توقف واسکان درحاشیه رودخانه ها، مسیلها، دره ها، پایین دست ودامنه کوه ها ،مناطق درمعرض خطروقوع حوادث احتمالی ودرنظرگرفتن فاصله ایمن واحتیاط هنگام عبورازمناطق مذکور) به شهروندان بویژه بیماران، روستاییان، عشایر، کشاورزان، دامداران، کودکان، سالمندان، مسافران، صیادان و افرادساکن درمناطق مستعدوقوع حوادث ومناطق درمعرض گردوخاک
-توصیه مستمربه رانندگان جهت احتیاط لازم درترددباتوجه به لغزندگی جاده ها وکاهش دیدافقی وتاکیدبرلزوم همراه داشتن تجهیزات زمستانی بویژه زنجیرچرخ هنگام ترددازمناطق کوهستانی وبرف گیر
-اتخاذتدابیرلازم ودرصورت لزوم اعمال محدودیت جهت تردد
شناورهای سبک ،نیمه سبک وتفریحی طبق ضوابط
-مسدودنمودن جاده های حادثه خیزوبرف گیرتوسط فرمانداری ها ودستگاههای مرتبط درصورت ضرورت طبق ضوابط
-ابلاغ جهت استقراراکیپ های عملیاتی دستگاههای مرتبط به همراه ماشین آلات مجهز به برف روب ،نمک پاش و… درنقاط وگردنه های برف گیراستان بویژه درمناطق شمالی وشرقی وارتفاعات
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثارحوادث احتمالی
اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند
کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان