سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - Tuesday 19 January 2021

پیرواخطاریه های قبلی این اداره کل وبا توجه به هشدارهای مورخ۲۶ اسفند۹۸(روزجاری) هواشناسی کشور وهواشناسی خوزستان درخصوص :
ورود دو سامانه بارشی به استان خوزستان از اواخر روزسه شنبه تا اواخر روز یکشنبه هفته آینده(۲۷ اسفند۹۸ لغایت ۳ فروردین ۹۹) ووقوع: رگبار ورعد وبرق،وزش باد متوسط تاشدید،ریزش تگرگ در برخی نقاط واحتمال بارش برف در ارتفاعات وشدت بارشهادر مناطق شمالی و شرقی ودر روزهای چهارشنبه، شنبه و یکشنبه(۲۸ اسفند۹۸ و۲ و۳ فروردین ۹۹)، همچنین مواج همراه با رگبار و رعد وبرق شدن شمال خلیج فارس درایام مذکور
دستورفرماییدبه فوریت نسبت -اتخاذ تمهیدات لازم واقدامات پیشگیرانه
-تداوم آماده‌باش واحدهای تابعه ،برقراری کشیک شبانه روزی وحضوردرمحل فعالیت
-اطلاع رسانی مستمروارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم انجام سفرهای غیرضروری وعدم تردد،توقف واسکان درمناطق درحاشیه رودخانه ها،مسیلها،سیل بندها ،کانالها،تاسیسات ومنابع آبی ،مناطق با احتمال سقوط اجسام ودرختان وسایرمناطق درمعرض خطروقوع حوادث)به شهروندان بویژه روستاییان،کشاورزان،عشایر،بیماران،کودکان،سالمندان،دامداران وساکنین مناطق درمعرض خطر
-توصیه به رانندگان جهت احتیاط لازم وهمراه داشتن تجهیزات زمستانی
-بازدیدورصدمستمرتاسیسات ومنابع آبی ومدیریت سدها واتخاذتدابیرلازم جهت عبورسیلاب احتمالی
-مسدودنمودن جاده های حادثه خیزوبرف گیرتوسط دستگاههای مرتبط درصورت ضرورت طبق ضوابط
-اتخاذتدابیرلازم جهت پیشگیری ازواردآمدن خسارت به بخشهای مختلف کشاورزی
-ابلاغ جهت استقراراکیپ های عملیاتی به همراه ماشین آلات مجهز به برف روب ونمک پاش وسایرتجهیزات لازم درنقاط وگردنه های برف گیر
-آماده به کارنمودن تجهیزات جهت دفع سریع آبهای سطحی وفاضلاب
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثارحوادث احتمالی
اقدام وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند
کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان